หน้าแรก
ชื่อ-สกุล (ไทย)     : นายอุทัย  แหนกลาง                                                           Name               :   Mr.Uthai  Naeklang
หน่วยงานที่สังกัด  : คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                        Department      :   Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT)                                  
ตำแหน่ง               : นักวิชาการศึกษา                                                              Position           :   Education officer

ประวัติการศึกษา                                                                                            Education
พ.ศ. 2549         : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม          2006                : Bachelor of Engineering (Electronic and Telecommunication Engineering)
                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                                             Rajamangala University of Technology Thanyaburi
พ.ศ. 2547         : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์         2004               : Higher Vocational Certificate ( Majoring in Electronic)
                        
โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ                                                                                 TPI Institute of Technology


ประวัติการทำงาน                                                                                                                       Work Experience

พ.ศ. 2550 - 2555                                                                                                             2007 - 2012                                                                                                                                      

ตำแหน่ง                      วิศวกรโรงงาน                                                                                  Position                    Engineer

ชื่อสถานที่ทำงาน            Western Digital Storage Device (Thailand) Co., Ltd.                         Company                  Western Digital Storage Device (Thailand) Co., Ltd. 

หน้าที่ความรับผิดชอบ     ทดสอบการทำงานของ HDD ในสภาวะต่างๆ การค้นหาสาเหตุและ                Responsibility            HDD function testing in different conditions to analyze

                                  วิเคราะห์อาการผิดปกติของ HDD รวมถึงการพัฒนา HDD รุ่นใหม่ๆ                                               the causes and symptoms of the HDD and development

                                  ร่วมกับทีมงานต่างชาติ                                                                                                       new models of HDD with a team of foreigners.

 พ.ศ. 2556                                                                                                                       2013

ตำแหน่ง                       เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์                                                                    Position                      Audio-Visual-Aids-Specialist

ชื่อสถานที่ทำงาน           กรมโยธาธิการและผังเมือง (พระราม9)                                                    Company                   Department of Public work and town & country planning.

หน้าที่ความรับผิดชอบ     ดูแลระบบแสง เสียง ในห้องประชุม และดูและระบบคอมพิวเตอร์                   Responsibility             Supervising sound system, lighting and room and maintenance 

                                 ส่วนบุคคลที่ใช้ในสำนักงาน                                                                                                    computer systems.

พ.ศ. 2557                                                                                                                        2014

ตำแหน่ง                      วิศวกรบริษัท                                                                                    Position                      Communication Engineer

ชื่อสถานที่ทำงาน            AVIA SATCOM                                                                             Company                    AVIA SATCOM

หน้าที่ความรับผิดชอบ     ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ระบบวิทยุที่ใช้ในเรือรบและการบินทางทหาร       Responsibility             Installation, maintenance check the radio system used in 

                                ทั้งในชนิดภาคพื้นดินและชนิดติดตั้งในเรือรบและเครื่องบินรบ                                                        warships and military aircraft. 

 พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน                                                                                                          2014 - at present

ตำแหน่ง                      นักวิชาการศึกษาประจำห้องปฏิบัติการ                                                    Position                     Education officer

ชื่อสถานที่ทำงาน           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์                    Company                   Rajamangala University of Technology Thanyaburi Faculty of Engineering.

หน้าที่ความรับผิดชอบ     ผู้ช่วยสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี                                                     Responsibility             Teaching assistant for undergraduate students in Electronics Laboratory.

                                 ประจำห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


ที่อยู่ในการติดต่อ                                                                                                            Contact Address

            ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์                                          Department of
Electronic and Telecommunication Engineering

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                                                                  Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT)  

39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110                                                       39 Moo 1, Rangsit-Nakhonnayok Road, Klong 6, Thanyaburi, Pathumthani, 12110 Thailand

            โทรศัพท์ 089-5283529 /
02549 4630 โทรสาร : 0 2549 4622                                                   Telephone: 089-5283529 / 02549 4630 Fax: 0 2549 4622

            อีเมล์ : uthai_n@rmutt.ac.th / uthainae@hotmail.com / uthainae@gmail.com                        
E-Mail : uthai_n@rmutt.ac.th / uthainae@hotmail.com / uthainae@gmail.com

            เว็บไซด์ : http://uthai.en.rmutt.ac.th/                                                                                    Website: http://uthai.en.rmutt.ac.th/